Sagaplant omstiller og nedbemanner

Sagaplant omstiller og nedbemanner
Samfunns-oppdraget til Sagaplant AS er å tilby grøntnæringen friske og sortsekte planter, og bevare planter for framtidig bruk. Dette er et oppdrag vi har utført siden starten av 70-tallet.


Eierne, men også næringen, forventer at Sagaplant oppfyller samfunns-oppdraget på en god måte.

Det siste 10-året har det skjedd store endringer i grøntnæringen. Vi vet at endringene fortsetter i høyt tempo, og at Sagaplant må være en del av disse endringene. 


Eierne og styret har stilt krav til at Sagaplant må øke omstillingstakten og skape en mer robust økonomi, for å sikre videre utvikling og drift på Sagaplant. Sagaplant har i alle år arbeidet med tiltak for å bedre økonomien. Vi ser effekt av disse tiltakene, men dessverre ikke tilstrekkelig til at vi kan unngå en nedbemanning. 


Med det vi vet i dag har styret bestemt at Sagaplant må redusere kostnadene med 2 - 2,5 millioner kroner, som innbefatter nedbemanning med 4 årsverk. Frigjøring av 2 - 2,5 millioner vil sikre at selskapet er godt rigget til videre utvikling og drift. Hvorfor det er helt nødvendig å gjennomføre nedbemanningen og omstillingen
Eierne har et ansvar for å sikre at samfunns-oppdraget Sagaplant utfører blir ivaretatt på en god måte. I tillegg til at Sagaplant i alle år har hatt dårlig økonomi, har endringer i importregelverk ført til en inntektsreduksjon på omtrent 20 -25 prosent bare siden 2015. 


Nedbemanning er et sterkt inngripende tiltak. Ansatte som mister sin jobb vil oppleve dette som dramatisk. Styret og ledelsen har gjort - og vil gjøre alt vi kan for å bistå de berørte i denne omstillingen. Vi er opptatt av at omstillings- og nedbemanningsprosessen skal være ryddig, åpen og ærlig.Konsekvenser for drifta på Sagaplant
Vi skal fortsatt produsere og levere friske og sortsekte planter, og bevare planter for framtidig bruk.

Vi vil redusere på de arbeidsoppgavene som ikke er en del av kjerneoppgavene, og som i liten grad bidrar til et positivt økonomisk resultat.


Omstillingen vil ikke gå utover vår levering på kjerneoppgavene til grøntnæringen, men bidra til økt kompetanse og et mer tidsriktig og moderne produksjonsanlegg. Sagaplant skal fortsatt være en viktig bidragsyter for grøntnæringen. 


Våre ansatte har de beste forutsetninger for å bidra til at vi lykkes med endringene og videre drift av Sagaplant. Alle ansatte viser et stort engasjement og ansvar for Sagaplant. 


Vi er sikre på at vi sammen skal klare å ivareta samfunnsansvaret vårt. Vi vet vi har en hel næring som ønsker at vi skal lykkes med det vi nå gjør, men samtidig forventer de også at vi løser samfunns-oppdraget vårt til det beste for næringen.Omtanke
I den vanskelige situasjonen vår virksomhet nå er inne i, vil vi trekke frem innsatsen og viljen de ansatte har vist gjennom flere år. Det er derfor med tungt hjerte at vi må gjennomføre en nedbemanning. Vi har spesielt stor medfølelse med de ansatte som mister sitt arbeid, eller på annen måte blir berørt. 


Det er likevel nødvendig å nedbemanne for å redusere kostnader, fordi konsekvensene kunne blitt at hele virksomheten hadde blitt avviklet.


Hilsen
Styreleder Kjetil Lerfall og daglig leder Asle Michael Fremgård

0