SALGSBETINGELSER VED SAGAPLANT AS
1. Ordrebekreftelse
Denne ordren er bekreftet med forbehold om tilfredsstillende plantekultur og enhver form for force majeure, som kan hindre oss i å etterkomme ordren helt eller delvis og til rett tid. Dersom andre uforutsette skader eller forhold ødelegger produksjonen eller produksjonen faller helt ut, har selger rett til å annullere ordren. Kjøper skal varsles omgående så snart slike forhold er kjent, senest 3 uker før leveringstidspunkt, gjelder ikke dersom produksjonen underkjennes. Dersom plantepartiet eller varen eventuelt underkjennes av Mattilsynet, kan leveransen enten annulleres eller utsettes. Oppgitt pris, eventuelt pristilbud, er gjeldende i 30 dager. Ved uforutsette kostnader eller hendelser forbeholder Sagaplant AS seg retten til endring av pris. Dersom bare deler av ordren skal leveres kan det føre til prisendringer.
2. Avbestilling
Ønsker kjøper å annullere en bekreftet ordre, vil kjøper belastes med 10 % av kjøpesummen dersom avbestillingen ikke er oss i hende innen 3 virkedager etter mottatt ordrebekreftelse. Annulleres ordren etter at produksjonen er påbegynt eller at plantematerialet er ferdig pakket, faktureres ordren i sin helhet. Det samme gjelder dersom ordren avbestilles senere enn 6 uker før avtalt leveringstid og/eller dersom ordren avbestilles etter at bestillingsfristen for aktuell kultur er utløpt. Ved bestilling av særskilte kulturer, som Sagaplant AS ikke har etablerte kulturer av, godtas ikke avbestilling av ordren etter at produksjonen av plantematerialet er påbegynt.
3. Levering
Utgangspunkt for leveringsdato avtales mellom selger og kjøper og er til enhver tid avhengig av den enkelte kulturs produksjonsstatus. Leveringsdato kan variere +/- to uker. Hvis selgeren hindres eller fratas muligheten for leveranse av grunner som han ikke har herredømme over, blir leveringstidspunktet å fastsette etter nærmere avtale.
4. Reklamasjon
Sagaplant AS er ansvarlig for at pakningens innhold er i samsvar med merkingen. Kjøper skal kontrollere plantene straks ved mottak og behandle disse iht. god plantekultur, samt sjekke at antall planter stemmer ihht. bestilling. Synlige feil og mangler skal reklameres skriftlig senest dagen etter mottakelse. Reklamasjon på transportskader fremsettes umiddelbart overfor transportør. Skjulte feil eller mangler skal reklameres skriftlig innen 3 dager etter at disse ble eller burde vært oppdaget. Forsinket eller mangelfulle reklamasjoner vil bli avvist. Er det grunnlag for reklamasjonen, kan selger etter avtale med kjøper erstatte de mangelfulle planter med andre planter av lik kultur, dersom kunden ønsker det, eller økonomisk erstatning inntil maksimalt fakturaverdi. Selger erstatter ikke annen skade som for eksempel tapt avling, andre følgeskader eller arbeidskostnader. Selger erstatter ikke endringer i genetisk status med mindre selger ikke følger opp genetisk kontroll/etterkontroll i henhold til regelverk. Ved reklamasjon for sortsekthet gjelder norsk kjøpslov med unntak av de arter hvor en må se frukt for å kunne sortsbestemme. I sistnevnte tilfeller er reklamasjonsfristen utvidet til første år hvor arten normalt setter frukt. Reklamasjon for forekomst av planteskadegjørere skal straks etter konstatering meddeles skriftlig til Sagaplant AS. Reklamasjoner mottas kun for planteskadegjørere som fremgår av ”Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere”.
5. Frakt og emballasje
Årstid og forsendelse-måte er avgjørende for pakking. Emballasje- og fraktkostnader belastes kjøper.
6. Avgifter og priser
Ulike avgifter og lisenser er ikke med i prisen om ikke annet er nevnt.
For oppdaterte priser, se våre nettsider. Ved eksport kommer et tillegg på 25% på de oppgitte prisene.
7. Retur
Solgt vare tas ikke i retur pga. plantesanitære restriksjoner ved Sagaplant AS.
8. Ordre
Planteordre belastes med kr 100,- i ekspedisjonsgebyr (kr 150,- for ordre under kr. 500,-).
Trefrøordre belastas med kr 40,- i pakke- og ekspedisjonsgebyr pr. sort/herkomst (bortfaller ved ordre over kr 5000,-)
9. Bekreftelse av salgsbetingelser
Dersom kunden ikke innen 3 dager etter mottakelse av ordrebekreftelsen skriftlig annullerer ordren, betraktes det som at kunden godkjenner gjeldende generelle salgsbetingelser.