Samfunnsoppdraget

Sagaplant AS er som eliteplantestasjon den eneste aktøren i landet som leverer utgangsmateriale av hagebruksvekster til det norske markedet. Levering av friskt, sortsekte og klimatilpasset utgangsmateriale av vegetativt formerte hagebruksvekster sikrer norsk matsikkerhet gjennom blant annet å gi dyrkerne langt mindre problemer med skadegjørere (sykdommer og skadedyr). Sortsekthet og klimatilpassing av materialet sikrer stabile avlinger av riktig kvalitet, og er en viktig faktor i det grønne skiftet og bioøkonomien.
Vårt hovedmål er å drive en effektiv fremavl av norsk og utenlandsk plantemateriale av hagebruksvekster, herunder formering og omsetning, for å sikre at produsenter av frukt-, bær-, og grøntanleggsplanter får tilgang til sykdomsfritt, klimatilpasset og sortsekte plantemateriale.