'Utvikling av kryolagring og produksjonsmetode frukt', er et prosjekt med målsetning å etablere en teknikk for lagring av frukt på kryotank, og å utvikle en metode for å effektivisere og modernisere produksjonen av frukttrær ved bruk av vevskultur og kryoteknikk. Prosjektet har fått utviklingstilskudd og investeringsstøtte av Innovasjon Norge og eies av Sagaplant AS. Prosjektperioden er 2018-2020.

Sagaplant AS har siden 2007 arbeidet med kryoteknologi. Kryoteknologi er kort fortalt oppbevaring av små vekstpunkt av vegetativt formerte planter i flytende
nitrogen. Metoden brukes for å lage sykdomsfrie planter og til langtidslagring. Med bakgrunn i den kunnskapen vi har opparbeidet oss om kryoteknologi, og
erfaringer fra symposium om kryopreservation i Bangkok mars 2018 hvor to av våre ansatte deltok, oppstod idéen om å anvende en ny metode i kryoteknologien
på frukt.

Idéen med å ta i bruk kryoteknologi i produksjon og oppbevaring av frukt har til formål å effektivisere produksjonen av frukttrær, sikre plantemateriale for
framtida og utvikle ny metode for produksjon av frukttrær.

Alle trær av frukt oppbevares og vedlikeholdes ute som levende trær. Lagring av sorter av frukttrær på en kryotank vil være en effektivisering av produksjonen.
Oppbevaring på en kryotank er en sikker måte å lagre planter på uten at de endrer sykdomsstatus, eller andre egenskaper. Mikropoding av frukttrær på
vevskultur er en ny metode vi ønsker å prøve ut for å lage nye frukttrær.

Ulike planteslag har ulike protokoller som brukes for å gjøre vekstpunktene tilpasset slik at de klarer å overleve oppbevaring i flytende nitrogen. Pr nå har vi
klart å utvikle protokoller for å lagre planter av jordbær, potet og bringebær på kryotank. De protokollene vi har i dag er ikke tilpasset frukt. Vi må derfor
utvikle protokoller som er egent for frukt. En protokoll er en beskrivelse av prosessen, eller en slags oppskrift.

Ny kunnskap vi opparbeider oss i dette prosjektet kan også være til nytte for andre planteslag vi i dag har utfordringer med å få etablert nye sykdomsfrie
planter av. Eksempler på det er ulike grøntanleggsplanter våre kunder ber oss om å produsere nye planter.

Målsetningen med prosjektet er å etablere en teknikk for lagring av frukt på kryotank, og utvikle en metode for å effektivisere og modernisere produksjonen av frukttrær ved brukav vevskultur og kryoteknikk.

For å nå denne målsetningen må vi etablere en metode for lagring av frukt på kryotank. Metoden går ut på at små vekstpunkter behandles slik at vannet i
planecellene reduseres og det tilsette en «frostvæske» som gjør at det ikke blir dannet store iskrystaller, slik at plantecellene ikke ødelegges når de
legges i flytende nitrogen på en kryotank. Når de små vekstpunktene skal tas ut av kryotanken og settes i produksjon erstattes «frostvæsken» med vann. Deretter
må de små vekstpunktene la seg mikropode på grunnstammer som vokser på kunstig vekstmedium i en vevskultur.

Vi har i dag kunnskap om kryoteknologi. Vi har også kunnskap om metoder for å fryse ned andre plantekulturer, eks potet og jordbærplanter. Med utgangspunkt i
denne kunnskapen må vi tilegne oss ny kunnskap om tilsvarende metoder for frukt. To av våre ansatte deltok på symposium om krypreservation i Bangkok i
år. Der knytta vi relasjoner til andre som jobber med samme problematikken i USA.

Den praktiske gjennomføringen på Sagaplant vil være utprøving av ulike metoder for behandling
av vekstpunkter før nedfrysing i nitrogen og behandling når vekstpunktene tas opp fra nitrogenet og skal overføres til vevskultur. Vi må også utvikle egna vekstmedium til dyrking av frøgrunnstammer på vevskultur og utprøving av mikropoding av sorten på grunnstammen