Sertifisert produksjon

Mattilsynet sier på sine hjemmesider om sertifisert produksjon:


Innen produksjon av frukt, bær og prydplanter var det på 60-tallet store problemer og tap forårsaket av skadegjørere som fulgte plantematerialet fra den ene generasjon til den neste. Dette var skadegjørere som vanskelig lot seg bekjempe med plantevernmidler eller andre planteverntiltak. Det ble etterhvert utviklet bedre metodikk for formering, samt rensing og testing for relevante skadegjørere innen den enkelte kultur (fremavl). I 1970 kom det igang organisert, kontroll av plantematerialet. I 1974 ble fremavslarbeidet utvidet til å omfatte frukt, prydplanter i veksthus og grøntanleggsplanter. I 1978 ble Landbrukstilsynet (nå Mattilsynet) tildelt oppgaven som godkjennings- og kontrollorgan.

 • Sertifisert produksjon har som formål å sikre tilgang på friske planter av god kvalitet og riktig sort.
 • All produksjon av planter til videre salg skal skje i samsvar med bestemmelsene gitt i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Sertifisert planteproduksjon skal i tillegg tilfredsstille kravene gitt i Retningslinjer for sertifisert produksjon av hagebruksvekster, (pdf)
 • Retningslinjene stiller strengere krav både til produksjonssted, produksjonsmetoder, dyrkingsmedier og hygiene enn plantehelseforskriften. Dessuten stiller retningslinjene krav om frihet for flere skadegjørere (virus, sopp, insekter og nematoder) enn plantehelseforskriften oppgir.
 • Sertifiseringsordningen er frivillig. Ordningen er åpen for alle som ønsker å produsere plantemateriale av en høyere kvalitet og sunnhet enn plantemateriale som er produsert etter minimumskravene gitt i forskriften.
 • Sertifisert plantemateriale inndeles i tre produksjons- og omsetningsklasser: Kjerne-, elite- og sertifisert materiale. Det er knyttet spesielle krav vedr. produksjon og hygiene til det enkelte ledd i produksjonen. De strengeste kravene gjelder for produksjon av kjerne- og eliteplanter.
 • Produksjonen starter alltid med en kjerneplante. Denne planten skal sortstestes, og renses og testes for relevante skadegjørere (jf. fastsatte testingskrav) før den godkjennes som morplante (kjerneplante) for produksjon av elite- og sertifiserte planter.
 • Retningslinjene kan i prinsippet omfatte alle arter og sorter, jfr. § 1.2 . Regelverket omfatter i dag bestemmelser om produksjon og omsetning av sertifisert plantemateriale av de arter/sorter som har fastsatte testingskrav innen plantegruppene prydplanter i veksthus, frukttrær og grunnstammer til frukttrær og bærvekster
 • Sertifiserte plantefelt blir regelmessig testet og kontrollert av Mattilsynet etter fastsatte retningslinjer.

Sagaplant AS er sentral i sertifisert produksjon av hagebruksvekster i Norge. Sagaplant AS viderefører arbeidet med etablering av kjernemateriale og formering av elitemateriale som vi startet med midt på 1970 tallet. Stasjonen hadde navnet Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad og var den gang sentral i "Statskontrollert planteproduksjon".

Eliteplantestasjonen var en del av et stort nettverk i den"S tatskontrollerte produksjonen", med Gartnerhallens Stamplantestasjon Reiersøl , Gartnerhallens Stamplantestasjon Ervik (Nord-Norsk Plantemateriale), en rekke statskontrollerte planteprodusenter av jordbær og bringebærplanter, Kjerneplantestasjonen ved NLH , Stamplantestasjonen ved LOG Øverland og en rekke Statskontrollerte blomstergartnerier.

Sagaplant AS arbeider i dag med bærkulturer og blomsterkulturer:
 • Rensing og testing av prekjernemateriale
 • Etablering og oppbevaring av kjernemateriale
 • Oppformering av elitemateriale
Sagaplant AS arbeider også tilsvarende med rensing, testing og formering av fruktkulturer og grøntanleggsplanter. Vi arbeider med å oppgradere denne produksjonen og sertifisere disse kulturer.
Eliteplanter av jordbær
Eliteplanter av jordbær
Jorbær under lupen før skjæring av vekstpunkt til vevsformering
Jorbær under lupen før skjæring av vekstpunkt til vevsformering
Nypriklede jordbærplanter
Nypriklede jordbærplanter
Nye skudd fra sertifisert bringebærrotmasse
Nye skudd fra sertifisert bringebærrotmasse
Produksjon av eliterotmasse av bringebær
Produksjon av eliterotmasse av bringebær